Skip to content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.nmo.sarzyna.net

Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nmo.sarzyna.net

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-23

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • Tab – przełącza po elementach interaktywnych strony
 • strzałki (góra, dół, prawo, lewo) – dla elementów przewijalnych
 • Enter – zatwierdzanie
 • Ctrl+F/F3 – znajdź
 • Ctrl++ – powiększ
 • Ctrl+- – pomniejsz
 • Ctrl+0 – przywróć pierwotny rozmiar
 • F11 – włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy
 • F5 – odśwież

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Wojdałowicz.
 • E-mail: jacek.wojdalowicz@gmail.com

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – 1 Maja oraz 3 wejścia pomocnicze. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum Kultury i Biblioteki. Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z tyłu budynku znajduje się parking samochodowy dla pracowników i klientów w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed Centrum Kultury i Biblioteki jest oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu.

Dostępność tłumacza języka migowego
Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

Skip to content