Skip to content

Statut

Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie

tekst jednolity – uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 3/2004 Walnego Zebrania Członków z dnia 8 stycznia 2004 r.,

Uchwałą nr 2/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 3 marca 2011 r. i Uchwałą nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 22 marca 2018 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowa Sarzyna.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3a

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej oraz może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli ta działalność nie narusza porządku prawnego.

§ 5

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 6

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu wydanego przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 9

Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 10

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

II. Cele i przedmiot działania Stowarzyszenia.

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, w szczególności przez:

 1. propagowanie idei samorządności,
 2. działanie na rzecz zwiększania udziału społeczeństwa lokalnego w życiu publicznym,
 3. dbałość o jawność i przejrzystość życia publicznego,
 4. upowszechnianie postaw proeuropejskich,
 5. wspomaganie rozwoju edukacji i kultury,
 6. promocję kultury fizycznej i rekreacji,
 7. gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną promocję środowiska lokalnego,
 8.  działanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie spotkań oraz innych form poszerzania wiedzy służącej promocji celów Stowarzyszenia,
 2. organizowanie imprez kulturalnych,
 3. publikowanie informacji na tematy związane z celami Stowarzyszenia,
 4. inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej,
 5. nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami realizującymi zbliżone cele,
 6. współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 7. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

III. Członkowie Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, utożsamiający się z celami statutowymi stowarzyszenia, jeżeli podpisze deklarację członkowską. Członkostwo nabywa się po przyjęciu kandydatury przez Zarząd.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele i statut Stowarzyszenia zamierzająca wspierać Stowarzyszenie organizacyjnie i finansowo oraz uczestniczyć w realizacji jego celów. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd.

4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

1. Kandydat składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień Statutu oraz opłacania składek członkowskich.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarząd zwykłą większością głosów. O decyzji Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni.

3. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje w terminie 7 dni od daty jej doręczenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

4. Postanowienia powyższe nie mają zastosowania do członków założycieli.

§ 15

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający i członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:
1) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał władz Stowarzyszenia,
3) nie podejmowania działań, które mogły by przynieść szkodę Stowarzyszeniu,
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5) opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członek honorowy Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1) wspierania Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych,
2) nie podejmowania działań, które mogły by przynieść szkodę Stowarzyszeniu,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu:
1) złożenia pisemnej deklaracji wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) uchwały Zarządu stwierdzającej działanie na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub nierealizowanie uchwał władz Stowarzyszenia,
3) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy bez należytego usprawiedliwienia,
4) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
5) likwidacji osoby prawnej – członka wspierającego Stowarzyszenia,
6) śmierci członka Stowarzyszenia.

2. O decyzji w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni.

3. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia. Walnego Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na swojej najbliższej sesji. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek Stowarzyszenia jest zawieszony w swoich prawach. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. Struktura i kompetencje organów Stowarzyszenia.

§ 19

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w pierwszym kwartale.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków w odpowiednim terminie przez Zarząd prawo jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. W przypadkach określonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż 21 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku lub żądania Zarządowi, z zachowaniem postanowień ust. 3.

7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia goście. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których statut nie określa właściwości dla innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności w sprawach:
1) określania głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2) uchwalania statutu i jego zmian,
3) uchwalania regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) wyboru i odwoływania prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
7) rozpatrywania wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
9) podejmowania uchwał o przynależności do innych organizacji,
10) nadawania i pozbawiania godności członka honorowego,
11) rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
12) powoływania komisji do załatwiania określonych spraw,
13) rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

3. Prezes Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia.

5. Zarząd jest wybierany spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5a. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale.

8. Zarząd do prowadzenia spraw może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z powodu złożenia pisemnej rezygnacji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 24

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 25

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9) pobieranie składek członkowskich,
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) zgłaszanie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13) opracowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
14) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
15) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu,
16) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 30

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji skład osobowy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według liczby uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przeprowadza się jednomyślną uchwałą Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Uzupełnienia nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji władz pozostało mniej niż sześć miesięcy.

V. Majątek i fundusze

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 32a

Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia i podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Skip to content